Kamis, 06 Maret 2014

11 Contoh Sajak Sunda Singkat

Contoh Sajak Sunda Singkat
Sajak Sunda

TITINGGI ULA-ALI

Karémbong meulit na cangkéng
tungtungna pada nyekelan
antay-antayan leumpangna
niru-niru titinggi
majuna ongko-ongkoan
bulat-beulit, arula-arileu
nguriling kukurilingan
hulu ngudag-ngudag buntut
sina néangan nu leungit.

Nu dimaksud geus kapanggih
buntut kudu jadi hulu
ari hulu jadi beuheung
kitu jeung kitu tuluyna
sagala-gala walatra
taya nu paheula-heula.

----------------------- ***  -----------------------

BUDAK SAKTI

Budak leutik bisa ngapung
jangjangna kulit salapis
hiberna di langit peuting
ludeung ngambah jomantara
disadana tingkoréak
karesepna bubuahan
nu amis semu kareueut

Budak leutik bisa ngapung
budak nu kacida sakti
nu kitu naon ngarana?


----------------------- ***  -----------------------

NINI ANTÉH

Di langit bulan nembongan
cahayana hurung ngempur
ngadamaran alam dunya.

Di bulan Nini keur anteng
ngentrung ninun kaén poléng
awak Nini mani bongkok
balas terus baé ninun
meureun geus rebuan taun.

Di bulan Nini bumetah
dibaturan Candramawat
buluna nu tilu warna
watekna matak diasih.

----------------------- ***  -----------------------

SAMAGAHA

Bulan di langit ngaleungit
meureun disumputkeun naga
bumi alam poék mongkléng.

barudak récét di buruan
sorana patembalan
Samagaha! Samagaha!

Aya kahariwang
dina haté séwang-séwangan
bulan sirna.

Ting berebet barudak ka pipir imah
tutunggulan dina lisung
rampak narakol kohkol
ngusir naga sina nyingkir
naga nyingkah
bulan ngempur
bumi alam caang deui.

----------------------- ***  -----------------------

SURUNG MUNDING

Surung munding, surung munding
kaulinan budak lalaki
ngutamakeun kakuatan
nu maén pahareup-hareup
pakuat-kuat tanaga.

Surung munding, surung munding
nu lalajo suka bungah
ngariung bari ngarawih:

“géré tong-géré tong
nu éléh dipotong
géré tong-géré tong
nu éléh dipotong”.

Géré tong-géré tong
parancah méméh lumampah
ngagéré haté lalaki
ludeung teuneung
rahayu jaya waluya.

----------------------- ***  ----------------------- 

SILIH TULUNGAN

Nyiruan dina pancuran
titeuleum méh baé paéh
Titiran nenjo Nyiruan
kanyaah mapaés haté.

Geuwat metik dangdaunan
diragragkeun kana cai
ngarayap éta Nyiruan
teu tulus nemahan pati.

Titiran ku paninggaran
diintip-intip dipanah
Nyiruan mulang tarima
nyeureud bitis paninggaran.

Paninggaran ngagurubug
teu tulus manah Titiran
geus lésot kabéh bangbaluh
lantaran silih tulungan.

----------------------- ***  -----------------------

BUDAK BUNCIR

Si Buncir naheunkeun bubu
pareng meunang anggay-anggay
diwadahan kana batok.

Hayam macok anggay-anggay
Si Buncir boga paménta
hayam nu jadi gantina.

Hayamna katinggang halu
atuh paéh saharita
halu nu jadi gantina.

Haluna katincak munding
sabab potong ménta ganti
Si Buncir dakwa ka hakim
munding milikna Si Buncir.

Mundingna katinggang limus
paéh ménta digantian
ku Ki Tani diturutkeun
buah limus matak uruy.

Demi Nyi Putri ningali
kacida pisan palayna
limus dipesék dituang
séép ngan tinggal pelokna.

Nyi Putri jadi gantina
Buncir teras salin rupa
jangkung pohara kasépna
katelahna Gandarasa.

----------------------- ***  -----------------------

BUDAK HIDEUNG

Budak hideung goréng rupa
buuk ngarambueuk rintit
ku indung pulung diasih
lantaran ku daékanana.

Teu saeutik nu ngahina
pasrah narimakeun nasib
kanikmatan tanpa tepi
permata nu pangmahalna.

Si hideung muka buntelan
horéng eusina teh waluh
dibantingkeun kana batu
bray beulah hérang ngagenyas.

Janggélék hiji nagara
budak hideung salin rupa
satria gagah perkasa
Danuwarsa katelahna.

----------------------- ***  -----------------------

NGADU PANGGAL

Prung tarung di pakalangan
nu jadi kawih pamuka:

“Tung-tung-brung
kali tanjung
barangbang kali parangpang
padakutik padasemprung”.

Breng panggal diparuihkeun
muih dina jero kalang
beletak papada panggal
panggal ngacleng ngagolépak
panggal muih pangleletna
punjul ngajadi raja.
----------------------- ***  -----------------------

CAANG BULAN

Baheula nu dipigandrung
caang bulan opat welas
ngabungbang pinuh kabungah
galumbira gogonjakan
bari kakarawihan
laguna lagu bulan tok;

“Bulan tok, bulan tok,
bulanna sagede batok,
didudut disantok,
aya ucing keur anakan”.

Meungpeung bulan ngaganteng
arulin masing aranteng
nganteur kahayang nu manteng.

----------------------- ***  -----------------------

PACICI-CICI PUTRI

Dampal leungeun nu katuhu
nu kénca oge nya kitu
ditangkubkeun ka palupuh
disodorkeun keur ngariung
ditunjukan bari imut
ditetel-tetel ku curuk
kawihna lagu nu matuh
dikawihkeun ku lulugu:

“Pacici-cici putri
térélék kembang celempung
ada nona ada tuan
kalau mau kembang apa?”


“Hayang kembang Kamuning!”
“Hoyah, ari balik nungtun munding!”

Nu ngariung surak kabéh
gogonjakan suka bungah.

0 Responses to “11 Contoh Sajak Sunda Singkat”

Posting Komentar

Sponsored by Jobs