Selasa, 07 Mei 2013

Sasakala Rawa Lakbok Negara Banjar Pataruman

SASAKALA RAWA LAKBOK

Negara Banjar Pataruman teh di rajaan ku hiji raja, ngarana Prabu Tambakbaya , nu boga dua anak lalaki wungkul. Eta budak dua teh ka ayaannana patukang tonggong pisan. Nu gede mah kacida barangasanana jeung dugal. Ari adina mah sabalikna. Sifatna lemah lembut jeung alus hatena.
Tuluy Kanjeng Raja ya maksud  rek turun tahta, menehna ngarasa bingun kudu kasaha jeng kudu di kumahakeun eta karajaan teh. Lamun dibeikeun kanu panggedena, moal pilulus banglusen. Lamun dibikeun ka adina pasti bakal pigorengun bulukarna. Akhirna sa bada digeroan eta dua budak teh, Kanjeng Raja sasauran “Anaking kasep, Ama teh sakeudung deui bakal turun tahta. Geus cape ngurus nagara. Ku kitu karajaan ka Ama rek di bagi dua. Naha satuju?”
Nu cikal ngajawab “naha Ama karajaan teh bet kedah di bagi dua? Kapan ieu karajaan teh kedah turun ka putra anu pangageung na? naha Ama?”
Kanjeng Raja ngomong dui, “Anaking eta kaputusan Ama. Sabda Raja teu bisa di cabut dui. Atuh ti mimiti isuk Ama rek ngabegawan. Kahade hidep ulah parasea. Sing alakur, ulah pahiri-hiri. Kudu sa cai jadi saleuwi, ka darat jadi salebak, hate Ama bakal ngarasa sedih jeung nalangsa. Upami di antara hidep teh parasera. Teu alakur komo bari peperangan mah”.
Satuluynamah karajaan teh  di bagi dua. Tapi sabada dibagi dua, lain alakur, kalah parasea. Nu ahirna garelut, ewuh nu meunang eweh nu eleh. Cek paribasa mah pasurung-surung di Citanduy, silih dupak di kokoplak, Rundag randeg di Randegan.
Ari nu jadi kolot – Kanjeng Raja – Waspada, apaleun yen budak duana teu rapih. Tuluy kenjeng raja miwarang ka Patihna, supaya eta budak teh di sapih.
Terus we sangpatih teh indit, reknyusul dua budak sadulur nu keur patelak. Di susul ka Cikulak. Ngan keukeuh ue du budak teh teu bisa pisah. Da geus saperti puyuh, papuket, hese pukahna.
Kulantaran ngarasa hanjakal, Kanjeng Raja mikir, “Oh, jadi ayeunamah geus teu bisa diomean dui. Geus nepi kawaktuna, ugana, ieu nagara kudu musna.”
Terus we anjeunna mujasmedi. Akhirna eta nagara teh jadi leuweung ganggong simogongong, rhayatna jadi sarupanging sasatoan. Ari budak nu dua mah jadi monyet.
Sabada saladar dirina geus jadi monyet, kakara pukah. Ari Kenjeng Raja terus tilem, ngahiyang. Kiwari urutna aya batur lempar, di Pasir Kokoplak tea. Eta dua budak teh ngadatangan dui Bapana, ka pangtapaan. Ngan hanjakal Bapana geus euwuh didinya. Ngan aya wangsit we sora tan katinga, “Hidep anak Ama duanana, ayeuna gues nepi kana ugana hidep kudu sadar, kudu cicing bae di dieu. Teruskeun tapa lacak Ama. Mujasmedi ulah incah balilahan”.
Tepi ka kiwari, eta nagara patilasannana Prabu Tambakbaya teh, geus jadi leuweung gerotan ganggaong jeung rawa nu jero kacida.
Jaman panjajah walanda mah eta rawa teh sok dipake tempat panyumputan. Lian ti ama, daerahna suni. Nya nelah we nepi ka ayeuna jadi Rawa Lakbok. Ceuk sakaol mah, cenah eta rawa teh  ditempatna ku para onom nu  ngarilis ti daerahna. Matak sok disebut “Onom Rawa Lakbok”.

0 Responses to “Sasakala Rawa Lakbok Negara Banjar Pataruman”

Posting Komentar

Sponsored by Jobs