Sabtu, 02 Februari 2013

Dongeng Ciungwanara Karangkamulyan

Dongeng
CIUNGWANARA

Di jaman baheula, aya Karajaan Galuh anu dipimpin ku raja Prabu Adimulya. Raja teh bogaeun istri dua nyaeta Dewi Naganingrum jeung Dewi Pangrenyep. Kadua-duana teh keur hamil, seg raja teh boga jangji, yen lamun putrana lalaki rek dijadikeun raja ngaganti anjeuna.
Dina poe harita, Dewi Pangrenyep ngalahirkeun orok lalaki, ngarana teh Hariang Banga. Raja teh bungah pisan yen anu lahir teh budak lalaki. Tapi, Dewi Naganingrum mah teu acan aya tanda-tanda rek ngalahirkeun. Teu lila sababaraha poe ka hareup Dewi Naganingrum teh ngalahirkeun, tapi Dewi Pangrenyep ngaganti orokna ku anjing jeung nitah dipaehan ka Lengser, lantaran Dewi Pangrenyep embungen yen Karajaan na teh jadi milik na anak Dewi Naganingrum.
Raja teh ngamuk ka Dewi Naganingrum, anjeuna oge ngusir Dewi Naganingrum lantaran anjeuna embungeun rakyat apaleun yen nu lahir teh anak anjing.
    Ninggalkeun kaayaan anu lumangsung di Karajaan, Lengser teh teu tega maehan orok nu teu bogaeun dosa. Ku lengser mah budak teh dipalidkeun ka walungan Citanduy, sabari ditundaan endog hayam dina peti teh.
    Teu lila tina kajadian, peti teh kapanggih ku aki jeung nini Balangantrang di sisi walungan Citanduy.
    Sababaraha taun ka liwat, budak teh geus gede, tapi budak teh acan bae di bere ngaran ku Aki jeung Nini teh.
Teu lila, aki jeung nini nempo budak teh keur ulin jeung si Ciung, si Wanara. Si Ciung nyaeta manuk sarta si Wanara nyaeta monyet. Langsung we budak teh dingaranan Ciungwanara.
Si Ciungwanara teh budak anu leuwih ti budak anu lain, manehna boga kakuatan. Ciungwanara oge bogaeun hayam ngaranna teh si Jago, si Jago teh bisaeun ngobrol jeung hayam eta teh kacida kuatna.
    Saenggeus Ciungwanara gede, manehna teh bogaeun kabiasaan ngadu hayam, manehna can pernah aya nungelehkeun. Sababaraha waktu manehna papanggih jeung Lengser, Lengser nyaritakeun yen indungna nyaeta Dewi Naganingrum sarta manehna teh putra ti Raja Prabu Adimulya. Ciungwanara teh kacida bungahna.
    Dina hiji poe, aya lomba ngadu hayam di Karajaan Galuh, Ciungwanara indit ngadatangan eta lomba ngadu hayam.
Di Karajaan, Ciungwanara teh nangtang Raja ngadu hayam, manehna menta sababaraha sarat ka raja. Saratna nyaeta lamun manehna meunang Karajaan kudu jadi milik manehna sarta manehna kudu diaku putra Karajaan. Tapi lamun manehna eleh, hayam manehna jadi milik Raja.
    Saenggeus eta ngadu hayam rapih, Ciungwanara teh meunang. Marengan jeung ngadu hayam rapih, Dewi Naganingrum jeung Lengser oge datang ka eta Karajaan. Lengser nyaritakeun anu sabenerna ka Raja yen dipalidkeun ka walungan ku anjeunna lantaran parentah Dewi Pangrenyep.
    Akhirna Raja apaleun kajadian nu sabenerna, yen Ciungwanara teh putra anjeunna sorangan.
Raja oge pipisahan jeun Dewi Pangrenyep, tapi Karajaan dibagi dua ku Raja.

0 Responses to “Dongeng Ciungwanara Karangkamulyan”

Posting Komentar

Sponsored by Jobs